Dětská hřiště

Dětská hřiště jsou místa, kde předpokládáme, že děti budou trávit svůj volný čas s nadšením a radostí. Budou se tam rády vracet a objevovat stále nové možnosti ke hře, poznávání a pozorování přírody, navazování nových přátelství. A nejen to, jako dospělí budeme rádi, když hřiště v našem dítěti probudí všechny smysly, povede jej k obratnosti, samostatnosti a společné hře s kamarády.

V sedmdesátých letech vznikala hřiště převážně z kovových herních prvků na trávníkové ploše a nebylo potřeba se zabývat dalšími prvky, které rozvíjejí přirozenou dovednost dětí. Děti nacházely dostatek podnětných prvků ve svém okolí – ulice, sídliště a okraj města byla podnětným místem se vším všudy. Děti tak měly důležitý prostor pro volnou hru s různými materiály jakým je písek, dřevo, kámen, s rozmanitým terénem s bunkry z křoví či kopcem hlíny, ale i s rozličnými rostlinami například trnky, šípky a bodláky. Jinak řečeno, pro harmonický rozvoj dítěte bylo okolí velmi inspirující. Děti měly více příležitostí pro volnou hru, kdy si samo vybere, co se naučí nebo vyzkouší, a tuto zkušenost si ověří v dospělosti. Například překonat překážku z kamenů – v dospělosti jsou také překážky, otrhat si bodláky z oblečení – tím se učí trpělivosti, získat kamaráda pro společnou hru – naučí se komunikaci a argumentaci.

Mezitím tyto prostory pohltila průmyslová doba a více se musíme zajímat i o bezpečí našich dětí. Proto je dnes tak důležité přemýšlet o tom, jak co nejlépe poskytnout dětem bezpečný prostor pro volnou dětskou hru, cíleně tento prostor vytvářet a hledat nové možnosti při tvorbě kreativních a podnětných dětských hřišť.

Jedním z možných řešení je tvorba dětských přírodních hřišť na veřejných prostranstvích ve městech.

Čím jsou dětská přírodní hřiště výjimečná?
  • rozvíjí inteligenci dítěte
  • rozvíjí zdravé sebevědomí při úspěšném zvládnutí zdánlivých překážek
  • rozvíjí kreativitu
  • rozvíjí pohybové dovednosti (sebedůvěra ve vlastní fyzickou zdatnost a obratnost)
  • rozvíjí schopnost poznávat nové věci (dítě se nenudí)
  • dítě při volné hře odpočívá od učení a řízených činností (kroužky)
  • volná hra vede ke snížení patologických jevů v chování (šikana, drogy)

Rodič se stává průvodcem přírodními prvky, učí dítě dívat se a vnímat všemi smysly rostliny, motýly, zažívat nové pocity. Zažívá s dítětem neopakovatelné chvíle prvních pozorování a seznamování se s okolním světem. Je to prostor pro první rozhovory s dětmi, prostor pro další aktivity i pro doma. Např. Na hřišti budete společně obdivovat květinu, broučka, ale jak se jmenuje, už jste zapomněli? Doma se pak můžete podívat do atlasu, na internet a určit jméno. Společně tak trávíte více čas. Dítě se učí a vy také. U PC her nás děti příliš nepotřebují.

Herní prvky pro dětská přírodní hřiště

Herní prvky, tak jak je z běžných městských hřišť známe, jsou u hřišť v přírodním stylu pouze součástí více promyšleného celku, ve kterém jsou pro děti skryté možnosti poznávání, pozorování, hraní si a učení se fyzické obratnosti. Tak například běžná věž s klouzačkou doplněná navíc větrnou růžicí a výsadbou vysoké trávy, je místem, kde dítě poznává také živel větru a má možnost kreativně uchopit hru s touto tématikou, aniž by ji samo pojmenovalo.

Dalším přírodním živlem, který je vždy předmětem obrovského zájmu dětí, je voda. Vodní herní prvky zatím nejsou v Česku běžnou součástí dětských hřišť, ve městech často plní jen estetickou funkci a pro děti jsou nedostupné. Dětem však lze jen těžko zabránit v přístupu do fontány nebo kašny, hlavně v letních dnech. Proto výrobci herních prvků nově nabízejí systémy vodních žlabů, vodních hracích stolů, které jsou napojeny na zdroj vody, například na jímku s dešťovou vodou a ruční pumpu. Voda pak stéká do pískové nebo štěrkové zóny. Tímto herním prvkem se dětem herní a tvůrčí možnosti znásobí. Většina vodních stolů a žlabů je navrženo tak, aby se děti neumazaly, pokud nemají zrovna oblečení na hraní s vodou. Dalším vodním prvkem může být vodní biotop, jakým je jezírko nebo rybníček, které skýtají dětem mnoho inspirace k pozorování a zkoumání. Děti tak i na hřištích mohou pozorovat dění na hladině a pobřežní zóny, kam nalétávají vážky, ptáci a další živočichové. V okolí vodního prvku nalézáme i příjemné vlhké mikroklima.

Herní prvky na hřišti v přírodním stylu nerozvíjí pouze pohybovou dovednost, ale kladou důraz na společné prožitky a spolupráci s kamarády, například houpadlo pro více dětí, klouzačka pro dvě děti vedle sebe či vrbové týpí pro dětská tajemství. Herní prvky přírodního hřiště jsou většinou vyrobeny z přírodních materiálů (dřevo, kámen) a opatřeny certifikátem o bezpečnosti tohoto prvku. Podléhají pravidelné kontrole revizních techniků stejně, jako prvky ostatních městských hřišť.

Smyslové herní prvky

Děti poznávají svět různými způsoby – čtením, pozorováním, nasloucháním a také pomocí smyslů. Důležité je, aby poznání nezůstalo jen v rovině teoretické, ale přešlo do roviny praktické a využitelné pro běžný život. A proto bychom měli na dětských hřištích nabídnout i smyslové herní prvky. Smyslové vjemy jsou důležité pro zapamatování si událostí a informací, rozvíjí kreativitu a estetické vnímání.

Například voňavé bylinky podporují touhu po přirozené dětské zvědavosti: „Co tu voní – jak se to jmenuje?“. Na dětská hřiště se pak nabízí možnost výsadby bylinkového bludiště, bylinkové spirály nebo výsadba bylinkového záhonu namísto jiných výsadeb. Pro informovanost návštěvníků se k záhonu přidá informační cedule s plánkem, jak se bylinky jmenují.
Zvonkohra na hřišti přirozeně upozorní rodiče na dětskou potřebu vnímat různé zvuky, jinými slovy hrát na něco. Dřevěná zvonkohra z různých kusů dřeva hraje tlumeně a neruší hlučností okolí dětského hřiště. Dřevo přirozeně rezonuje po nárazu na tvrdý materiál – toho využívá tzv. dětský telefon – kláda položená na špalících a opatřená paličkou. Do odlehlejších částí hřiště je možné instalovat i kovové zvonkohry a xylofony.

Nejoblíbenější smyslový herní prvek pro děti je smyslový chodníček. Jeho povrch střídají různé přírodní materiály – např. kůra, valouny, štěpka, mech, jehličí, kulatina. Děti bosky a se zavřenýma očima prochází chodníček a hádají, na co došláply. Nebo si trénují chůzi na boso jen pro radost a tak jako kdysi naši dědové, nevědomky předcházejí ploché noze a otužují se.

Členění prostoru pomocí rostlin a terénních nerovností

Rovná a přehledná trávnatá plocha je výborná pro míčové hry. Pro rozvíjení dětské fantazie, sbírání zkušeností a prožitků ze hry je naopak méně vhodná. Proto pro hřiště v přírodním stylu vždy uvažujeme o členitém prostoru s možností zajímavých zákoutí a „schovek“, stinných míst s lavičkou nebo jen špalkem na sezení. Herní prostor můžeme skvěle rozdělit pomocí nízkých valů z hlíny, porostlých trávou nebo na vrcholu valu můžeme vysadit vrbový tunel a uprostřed zachovat průchod. I takový kráter z hlíny může děti inspirovat k novým hrám a pohybu.

Pro členění herního prostoru v přírodním stylu jsou vhodným prvkem zejména rostliny a keře. Zvláště keře, do kterých se děti mohou schovat, poskytují dětským smyslům rozličné podněty a přirozenou příležitost k lezení. Mezi rychle rostoucí keře patří černý bez nebo lísky, ze kterých se snadno vytvářejí bludiště, a jejichž údržba není náročná.

Výběr keřů a stromů do prostor dětských hřišť nepreferuje silné alergeny (např. břízy a jívy).

Trvalkový záhon z vonných a barevných květů rozzáří každou městskou plochu. Může být od jara do podzimu velmi pestrý a umožní dětem větší sepjetí s proměnlivostí ročních období. Navíc, takový záhon přiláká motýly a může děti inspirovat k jejich pozorování. Na dětském hřišti mohou vysoké trvalky oddělit klidnější část s lavičkami a stolečkem od aktivnějších zón.

Dalším prvkem, který je vhodný na členění herního prostoru, je vrbové týpí a případně ostatní stavby z vrbových prutů. Vrbové stavby jsou v současné době velmi oblíbené, protože umožňují kreativní řešení každého prostoru.

Dětská hřiště v přírodním stylu nabízí nový pohled na potřeby dětí žijící převážně v malých a velkých městech. Nabízí jim inspirativní prostředí pro volnou hru, rozvoj pohybových i smyslových dovedností a zároveň respektují bezpečnost dětí. Jsou novou možností jak děti motivovat k pohybu venku, odlákat je od civilizačních vymožeností k volné hře v přirozeném prostředí přírodního hřiště.

Dopřejme dětem ty kouzelné a nezapomenutelné okamžiky tvořivé, inspirující hry na přírodním dětském hřišti. Vždyť dětství je nenahraditelným obdobím lidského života a právě prožitky a znalosti získané v dětství, mají velmi významný vliv na utváření lidské osobnosti.

Fotogalerie